Vincas Svirskis

Vincas Svirskis (1835 m. sausio 28 d. Glitėnuose – 1916 m. kovo 7 d. Rokiškyje) - iškiliausias Lietuvos kryždirbys, skulptorius, liaudies menininkas. Vincas Svirskis gimė 1835 metais Krekenavos valsčiaus Glitėnų kaime. Jo tėvai buvo neturtingi laisvieji valstiečiai. Drožinėti Vincas Svirskis pradėjo dar piemenaudamas. Žinoma, kad jis mokėjo skaityti ir rašyti, gerai kalbėjo lenkiškai, šiek tiek rusiškai. Taip pat mokėjo skaityti ir giedoti lotyniškai, todėl padėdavo giedoti Truskavos ir Ančiškio bažnyčių vargonininkams. Spėjama, kad jis lankė parapijinę Krekenavos mokyklą. Spaudos draudimo metais Vincentas Svirskis palaikė ryšius su knygnešiais, lietuviškų knygų platintojais. Uždraustą literatūrą platino ir pats. Meistras vaikščiodavo iš kaimo į kaimą, kurdavo ir gyveno iš to, ką pats savo nagingomis rankomis uždirbdavo. Senatvėje liaudies menininkas neturėjo nei namų, nei kokio turto, vaikščiodavo po kaimus jau nedirbdamas ir iš kitų malonės gyvendamas. Mirė Vincas Svirskis 1916 metais Burvelių kaime. Palaidotas Surviliškių parapijos kapinėse. Kūriniai pasižymi raiškia plastika, sudėtinga kompozicija, monumentalumu, dekoratyvumu. Vinco Svirskio kūryba pagrįsta lietuvių liaudies dailės tradicijomis, turi ir baroko stiliaus požymių.

Šaltinis: Kostkevičiūtė Irena. "Vincas Svirskis". Vilnius: Vaga, 1966; "Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės": http://www.tradicija.lt/Menininkai/V_Svirskis.htm