Joannes Fridericus Sapieha

Jonas Frydrichas – Sapiegų Kodno šakos atstovas, vienas žymiausių to meto Abiejų Tautų Respublikos (ATR) valstybės veikėjų, literatas. 1691-1695 m. mokėsi Lietuvos Brastoje, Liubline ir Varšuvoje, vėliau keliavo po Vakarų Europą. Grįžęs pradėjo valstybinę karjerą: dalyvavo valstybės seimų darbe, 1707-1709 m. buvo LDK didysis referendorius, Trakų kaštelionas (nuo 1716 m.), LDK Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas (nuo 1729 m.), nuo 1735 m. LDK didysis kancleris.

Didžiąją gyvenimo dalį praleido Kodne (Kodeń, Lenkija). Jo iniciatyva apie 1709 m. Kodno Šv. Onos bažnyčioje įrengta originali Sapiegų šeimos galerija, susidedanti iš 75 jo protėvių, išimtinai vyrų, portretų, parodanti giminės genealogiją. Pirmųjų Sapiegų portretai buvo imaginaciniai, vėlesnius kopijavo iš esamų atvaizdų ir graviūrų. Žinomas rimtais istoriniais-genealoginiais ir bibliofiliniais pomėgiais. Paliko keletą veikalų, parašytų lotynų ir lenkų kalbomis, tarp jų 1720 m. išleista Kodno stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo istorija, 1730 m. – svarbiausias jo istorinis darbas „Adnotationes historicae…“ (Baltojo erelio ordino kavalierių biografijos, lotynų ir lenkų k.) ir 1745 m. „Szwada polska i łacińska“, t.1, kurioje surinkti literatūriniai tekstai, įvairių ATR dignitorių laiškai, kalbos, pamokslai, gausios genealoginės ir biografinės žinios.

Savo Kodno rezidencijoje J. F. Sapiega surinko didelę biblioteką – 1744 m. registre užfiksuota 3500 pozicijų. Po savininko mirties giminės ją padidino – 1802 m. Aleksandrui Sapiegai biblioteką dovanojant Varšuvos mokslo bičiulių draugijai, joje buvo beveik 4000 tomų.

Žinomi du Sapiegos ekslibrisai, kuriuos sukūrė olandų kilmės dailininkas Jonas Frederikas Milius (Jan Frederik Mylius), gyvenęs Gdanske.

Šaltiniai: Bibliotheca Sapiehana : Vilniaus universiteto bibliotekos rinkinys : katalogas / Vilniaus universitetas ; sudarė Aušra Rinkūnaitė. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010.- P.VIII; Kisarauskas V. Lietuvos knygos ženklai 1518-1918.- Vilnius, 1984.- P. 106-108; Lietuvių enciklopedija.- Bostonas, 1961.- T. 26, p.470; Polski słownik biograficzny. – Warszawa ; Kraków :Polska Akademia Nauk. – T. 35/1, z. 144. – 1994. – S.12-17.