Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76
Historica narratio [...] LM-76

Historica narratio [...] LM-76

Autorius: Camerarius Joachim, 1500 - 1574

Antraštė: I. Historica narratio; de fratrum orthodoxorum ecclesiis, in Bohemia, Moravia, & Polonia; nunc primum edita. Accesserunt ad eam & alia quaedam cognitione dignissima, quae proxima post praefationem pagina ordine recensentur, Ex bibliotheca Ludovici Camerarii.

Įrišta kartu su Moravian Brethren: II. Consensus in fide et religione Christiana, inter ecclesias evangelicas majoris et minoris Poloniae, magnique ducatus Lithuaniae & caeterarum ejus regni provinciarum; primo Sendomiriae anno MDLXX. in Synodo Generali sancitus, et deinceps in aliis, ac demum Wlodislaviensi Generali Synodo anno MDLXXXIII. confirmatus ... Accesserunt in hac editione Acta et conclvsiones Synodi Genralis Toruniensis.

Antraštė lietuvių kalba: Istorinis pasakojimas; apie brolių ortodoksų bažnyčias, Bohemijoje, Moravijoje ir Lenkijoje; dabar pirmą kartą išleista. Prie šio pasakojimo pridėti ir kiti dalykai, verti susipažinimo, kurie artimiausiame po įžangos puslapyje iš eilės yra įvertinami, iš Liudviko Kamerarijaus bibliotekos.

Įrišta kartu su Moravian Brethren: Sutarimas tikėjime ir krikščionių religijoje, tarp evangelinių bažnyčių didžiosios ir mažosios Lenkijos ir didžiosios Lietuvos kunigaikštystės bei kitų jos karalystės provincijų; pirmiausia pašventinta Sandomiere 1570 metais generaliniame sinode, po to kituose, ir galiausiai Vlodislovo generaliniame sinode 1583 metais patvirtintas... Šiame leidime pridėti Torunės generalinio sinodo aktai ir išvados.

Heidelbergae: typis Voegelinianis, [1605].

Formatas: I. 8vo, 2 dalys viename tome. [34], 448, [12] Howardo Osgoodo parašas antraštiniame puslapyje ir nedažytas Ročesterio seminarijos bibliotekos įspaudas (egzempliorius parduotas); II. 8vo. [2], 88.

Įrišimas: XVII a. įrišimas veršiuko oda su paauksuota nugarėle (nugarėlė pakeista).

Pirmasis šio po autoriaus mirties išleisto pasakojimo apie vėlyvojo XV a. ir XVI a. Moravų broliją ir panašias religines grupes, reformatus ir kankinius, leidimas. Veikalą redagavo autoriaus sūnus Lodovicus Camerarius, taip pat parašęs ilgą pratarmę, datuojamą 1605 m. 

Veikalo autorius -  iškilus klasikinis filologas ir humanistas Joachimas Camerarius (1500 - 1574 m.), graikų kalbos mokęsis iš Richardo Croke ir Petruso Mosellanuso. Autorius ne tik išleido daugybę klasikinių tekstų, tačiau ir padėjo Albrechtui Diureriui išleisti keletą darbų, be to, buvo Erazmo Roterdamiečio draugas (žr. „Contemporaries of Erasmus“, I, p. 247-8). 

II. Antrasis veikalas  - Sandomiero sutartis -  svarbiausias protestantų bažnyčios istorijos Lenkijoje ir Lietuvoje dokumentas, pasirašytas Sandomiero sinodoje 1570 m. balandžio 14 d. Liuteronai (paklausę gausių Pilypo Melanchtono sekėjų iš Vitenbergo patarimų), kalvinistai ir Bohemijos brolių grupė Sandomiero sinodoje susibūrė į vieną sąjungą ir sukūrė šį tekstą - vienintelį svarbų dogmatinį evangelikų bažnyčių dokumentą Lietuvoje ir Lenkijoje. Šiame leidime pateikiami ir papildomi Poznanės (1570 m.), Krokuvos (1573 m.), Petrakavo (1578 m.) ir Vladislavovo (1583 m.) sinodų nutarimai. Sutartimi siekta apsiginti nuo Romos katalikų, sektantų ir Evangelijos priešininkų bei pašalinti kivirčus ir nesutarimus. „Kiekviena čia atstovaujama religinė grupė galės atlikti kitos grupės apeigas ir suteikti kitos grupės sakramentus; kiekviena bažnyčia galės išlaikyti savo liturgiją ir papročius <...> visi svarbūs religiniai klausimai Lenkijoje, Lietuvoje ir Žemaitijoje bus svarstomi bendroje taryboje.“ (Naujoji „Schaff-Herzog“ enciklopedija, X, p. 356-7). Šiedu darbai buvo išleisti atskirai. Organizacijai „Online Computer Library Center“ (OCLC) pavyko atrasti pustuzinį „Historica narratio“ egzempliorių ir tik tris „Consensus in fide et religione Christiana“ egzempliorius. 

Šaltinis: § I.VD17 12T16301N. II. VD17 3:606524S.

Vokiečių humanisto, reformato Joachimo Kamerarijaus (1500–1574) veikalas Istorinis pasakojimas apie brolių ortodoksų bažnyčias Bohemijoje, Moravijoje ir Lenkijoje supažindina su XV–XVI a. protestantiškos čekų (Bohemijos) brolių bendruomenės istorija. Knygoje taip pat publikuojami Lietuvos ir Lenkijos evangelikų reformatų generalinių sinodų nutarimai (konsensusai) Vienodas tikėjimo ir maldos supratimas Didžiosios ir Mažosios Lenkijos ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų bažnyčiose (Consensus in fide et religione christiana inter ecclesias evangelicas Maioris et Minoris Poloniae, Magnique Ducatus Lithuaniae...). Svarbiausias iš jų – Sandomiero susitarimas, kurį 1570 m. balandžio 14 d. Sandomiere vykusiame visuotiniame sinode pasirašė LDK ir Lenkijos evangelikai reformatai, evangelikai liuteronai bei Bohemijos broliai. Susitarimas skelbė, kad kiekviena protestantizmo srovė išpažins savąjį tikėjimą, bet toleruos kitų protestantų pažiūras, sutelks jėgas kovoti su kontrreformacija, katalikais ir arijonais. Buvo nutarta šaukti bendrus generalinius sinodus.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 441.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 440-441.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.