Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25
Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25
Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25
Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25
Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25
Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25
Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25

Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus [...] LM-25

Autorius: N / A

Antraštė: Naujas Testamentas Wieszpaties musu Jezaus Kristaus, Pirmą kartą Swieto Lietuwiszkoj kałboj, Ant Isákimo Maloningiauso Karalaus Prussu &c. &c. &c. Su didźiu dabojimu pérguldÿtas, o Ant Garbes Diewui Taicej’ Szwentoj’ wienatijam, Lietuwos źmonėms ant isgagnitingos naudos Iszspáustas.

Paskelbta: Drukawójo arba iszspáude Spáustuwoj Reusnėro Karalaućiuj‘, Métu M DCCI. (1701).

Įrišimas: to meto įrišimas.

Formatas: [12], 445, [3] p. : vinj.; 4° (21 cm).

Knyga išleista bendromis Prūsijos ir Lietuvos evangelikų reformatų pastangomis. Pirmą kartą visą Naująjį Testamentą į lietuvių kalbą išvertė Lietuvos evangelikų reformatų kunigai Samuelis Bitneris (1632–1710) ir Jonas Božimovskis jaunesnysis (~1645–1687). Vertimą Mažajai Lietuvai pritaikė ir pratarmę parašė religinių raštų rengėjas Frydrichas Zigmantas Šusteris (1671–1750). Knyga išleista 1701 m. Roisnerių spaustuvėje Karaliaučiuje. Leidinys su Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos antspaudu. Šią seniausią Lietuvoje biblioteką 1557 m. prie Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios įsteigė kunigaikštis Mikalojus Radvila Juodasis.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 70.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 70-71.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.