Šeimos globėjai
Šeimos globėjai
Šeimos globėjai

Šeimos globėjai

Autorius: N / A

Sukūrimo metai: 1873 m.

Kūrimo technika: drobė, aliejus.

Matmenys: 63x124 cm.

Paveiksle vaizduojami: Šv. Kotryna, Švč. Mergelė Marija, šv. Antanas ir šv. Juozapas su jį vainikuojančiu vaikeliu Jėzumi.

Buvo paprotys turėti savo vardo šventąjį globėją ir asmeninį auklėtoją, užtarėją savo rūpesčiuose ir Dievo akivaizdoje. Kiekvienas šventasis išryškindavo atskiras tikėjimo tiesas ir gyvenimiškas vertybes. Globėjų paveikslai, vadinami abrozdais, buvo kabinami krikštasuolėje – gerojo kambario užstalės kertėje, kuri laikyta šventa ir garbinga. Joje kabodavo ir Nukryžiuotasis.

Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv. skaito pačių mūčelninkų kelis skartus tūkstantį tūkstančių ir nemaž kitų ištikimų tarnų Viešpaties. Todėl, jei kas norėtų bent vardus visų šventųjų surašyti, dideles prirašytų knygas. Ką aš žinodamas, apsakymą darbų gaujos tarnų Dievo palikau kitiems už mane stipresniems, o pats surašiau žyvatus tų tiktai šventųjų, kurių vardais mūsų krašto žmonės užvis geba vadintis. Už tikro gražu bus ne vienam žinoti, kuomi buvo jo užtarytojas, arba patronas, ką gero padarė ir kaip elgdamos šventu tapo. Dėl to ir linkėčiau, idant malonūs katalikai mano skaitytų tą knygelę, o prisistebėję geriems darbams šventųjų, pradėtų sekti jų paveizdą ir patys šventais paliktų. Ką lai Viešpats Dievas kiekvienam suteikis. Rašiau Varniuose 1854 metuose. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 11]

Kaipo bitelės, tūpdamos ant visokių žolelių, randa vašką su medum, taip ir žmonės, skaitydami gyvenimus šventųjų, randa kožname gerą pamokslą. Nuo vieno šventojo mokos nusižeminimo, nuo kito pasninkų, dar nuo kito karštybės maldoj, kantrybės ir taip toliau. [Motiejus Valančius, „Gyvenimai šventųjų Dievo“, Raštai 2, 2003, p. 309].

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 250.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 251.

Nuotraukose: ekspozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.