LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258
LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258

LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI […] LM-258

Autorius: Drucki Horski Constantinus

Antraštė: LVX LVNÆ TYSZKIEVICIANÆ SICVT LVX SOLIS VILNENSI EPISCOPATVI Felicissime exorta Gratulatoria Panegyri Ex VOTO ALMAE Vniuersitatis Vilnensis Soc. Iesv / PER Constantinum Drucki Horski Dapiferiden Poloc. Philos. IV. Audit. repræsentata.

Antraštė lietuvių kalba: Tiškevičiaus mėnulio šviesa kaip saulės šviesa Vilniaus episkopatui laimingiausiai pakilusi sveikinanti panegiriką dėl Jėzaus Draugijos Vilniaus universiteto aukos / Per Konstantiną Druckį Gorskį, Polocko stalininką, [...] atkurta.

Publikuota: Vilnius : Typis Academicis S. I., 1649.

Formatas: [48] p. : frontisp., iliustr., inic., vinj. ; 30cm.​​​​​​​​​​

Jurgiui Tiškevičiui (1596–1656), jo išrinkimo Vilniaus vyskupu (1649) proga, skirta panegirika „Tiškevičiaus mėnulio šviesa tarsi saulės šviesa, Vilniaus vyskupijai laimingai nušvitusi ...“. Tiškevičių giminės herbe pavaizduotas pusmėnulis (jį matome frontispise), todėl pavadinimo pirmieji žodžiai gražiai susieti su herbu. Yra žinomos tik 2 knygos: 1 – Lietuvoje (VU biblioteka, defektuota, trūksta p. 1-4; restauruota) ir 1 Lenkijoje (Osolinskių biblioteka). Knyga įdomi ne tik dėl teksto, bet ir dėl dviejų iliustracijų. Pirmojoje iliustracijoje (frontispisas) pavaizduota Vilniaus panorama (žemiau pateikiu V. Drėmos aprašymą), o paskutiniame puslapyje esančioje iliustracijoje pavaizduotas raitelis su kardu virš miesto. Miestas – tai Vilnius (matau Trijų kryžių kalną), raitelis – tai jėzuitas (ant jo skydo – jėzuitų monograma IHS). Tai aliuzija į tai, kad Vilniaus miestas yra jėzuitų globoje.

Prof. Eugenija Ulčinaitė apie šią knygą (iš teksto apie Lietuvos baroko literatūrą):

Naujam Vilniaus vyskupui Jurgiui Tiškevičiui skirta panegirika „Tiškevičiaus mėnulio šviesa tarsi saulės šviesa“ ("Lux lunae Tyszkievicianae sicut lux solis ...", 1649) parašyta proza ir eilėmis, įvairiais antikiniais metrais: hegzametru, eleginiu distichu, alkajine strofa. Mėnulio ir žvaigždžių – pagrindinių Tiškevičiaus herbo komponentų – įvaizdžiai čia naudojami įvairiosioms poetinėms aliuzijoms, sąsajoms su antikine literatūra, istorija, mitologija sukurti. Autorius Konstantinas Druckis-Gorskis nuolat mini Olimpą, Stiksą, Averną, žiauriąsias seseris Parkas, Herkulį, Febą, Atlantą, Alkidą ir nemano, jog netinka lyginti žymų Katalikų Bažnyčios asmenį su pagoniškais antikos herojais. Lygindamas vyskupo atvykimą į Vilnių su ateinančio pavasario ženklais, Gorskis sukuria gražų pavasariškos gamtos paveikslą, turintį nemažai Lietuvos peizažo detalių:

Diemque Vilnae perpetuum e suo

Caelo refundit. Iam mihi fertiles

Florere campos, iam virtutes

Messe nova fluitare culmos

Videre fas est. Iam viridantibus

Decora circum Flora cohortibus

Hinc inde virtutum per agros

Conspicua spatiatur aula.


Jis Vilniui dieną amžiną atsiuntė

Iš dangiškųjų būstų. Ir štai visi

Laukai jau žydi, jau žaliuoja

Pievos ir kalvos, pjūties jau laukia.

Taip skirta būti. Flora žalioji štai

Pulke dorybių vaikščioja po laukus.

Ji šen ir ten nukreipia žvilgsnį

Lyg karalienė būry dvariškių.

Šaltinis: LE0000B.pdf

Gratulatio Vilnae: textus electi XVI–XVIII saeculi = Vilniaus pasveikinimas: XVI–XVIII amžiaus tekstų rinkinys / sudarė Eugenija Ulčinaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2001, p. 356–363 (vertimas į lietuvių kalbą, su tekstu originalo kalba).

Vladas Drėma apie Danieliaus Peceldo sukurtą vario raižinį knygoje „Lux lunae Tyszkievicianae ...“ 1649 m.

D. Peceldo raižinyje vaizduojama dalinė miesto panorama nuo Žemutinės pilies pastatų kairėje iki Bernardinų bažnyčios dešinėje, su pilies gynybine siena ir priemiesčio namais apačioje. Miestas parodytas iš vakarų pusės. Piešinys stropus, išbaigtas, šešėliuotas, kiek supaprastintų formų, aiškaus tektoninio sprendimo. Panorama nuokalnėn leidžiasi iš šiaurės į pietus. Ji prasideda aiškiu cilindriniu Katedros varpinės bokštu ir pačia Katedra, parodyta iš pietvakarių kampo. Prie Katedros jau pristatyta šv. Kazimiero koplyčia, kurios tematyti kupolas ir viršutiniai langai. Už Katedros kyla Didžiųjų kunigaikščių rūmai, o tolumoje kalnai su trimis kryžiais ir K. Bekešo mauzoliejumi. Priešais Katedrą pilies gynybinės sienos fragmentas ir į ją įsirėmę senieji vyskupų rūmai. Toliau pilies gynybinė siena jungia vyskupų rūmus su gynybiniu rotondiniu bokštu, padengtu kupolu. Iš priekio šiuos pastatus kiek užstoja dideli mūriniai dviem eilėm sustatyti namai. Tai greičiausiai Katedros kapitulos pastatai: vikariatas, mokykla ir kt. Jie stovi prie pat miesto gynybinės sienos. Pro garbės vartų viršutinį langą matyti panoramos tąsa su keliais neatpažįstamais namais – bene Žemutinės pilies valdinių įstaigų (iždo, tribunolo ir kt. ) pastatais. Dešinėje, panoramos gilumoje nupiešta Bernardinų bažnyčia su dviem kampiniais fasado bokštais. Virš jos stogo matyti Skaisčiausios Dievo Motinos cerkvės kupolas. Bernardinų bažnyčią iš priekio užstoja dideli Žemaitijos vyskupo rūmai, o dar arčiau – įgulos sargybos namas. Pačiame dešiniajame panoramos krašte, tuoj už gynybinės sienos, parodyta Marijos Magdalietės bažnyčia ir Marijos Magdalietės, arba Šlapiųjų vartų kraštas. Gynybinė miesto siena pavaizduota su kreneliažais viršuje ir su šaudymo angomis. 

Šaltinis: Drėma, Vladas. Dingęs Vilnius. Vilnius: Vaga, 1991, p. 57–58. 

Vilniaus universiteto filosofijos studento Konstantino Druckio-Gorskio panegirika Tiškevičiaus mėnulio šviesa tarsi saulės šviesa parašyta Jurgio Tiškevičiaus (1596–1656) išrinkimo Vilniaus vyskupu (1649) proga. Pasitelkiant pagrindinių Tiškevičiaus herbo Leliva komponentų – mėnulio ir žvaigždės – įvaizdžius kuriamos įvairios poetinės sąsajos su antikine literatūra, istorija, mitologija. Knyga vertinga ne tik dėl teksto, bet ir dėl iliustracijų – dviejų Danieliaus Pelzeldto graviūrų. Pirmojoje pavaizduota Vilniaus panorama ir Tiškevičių giminės herbo pusmėnulis su žvaigžde gražiai susieja vaizdą su pirmaisiais panegirikos žodžiais. Paskutiniame puslapyje esančioje graviūroje pavaizduotas jėzuitas raitelis su kardu virš Vilniaus – aliuzija į tai, kad Vilniaus miestas yra jėzuitų globoje.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 117.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 116-117.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.