Angeliškoji Pieta
Angeliškoji Pieta
Angeliškoji Pieta

Angeliškoji Pieta

Autorius: N / A

Sukūrimo metai, vieta: XIX a. pab., Plungės r. Rietavo ap.

Kūrimo technika: medis, drožyba, polichromija.

Matmenys: Pietos aukštis - 35 cm, angelų aukštis - 24 cm.

Pieta (it. gailestingumas) – siužetas, vaizduojantis Švč. Mergelės Marijos skausmą, patirtą matant Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus. Dievo Motina vaizduojama sėdinti ir laikanti ant kelių nuimtą nuo kryžiaus Sūnų. Marija didinga – su karūna, kryžiumi, dvylikos žvaigždžių nimbu arba aureole. Jos galvą gaubia balta skraistė, vainikuoja stambi karūna su kryželiu viršuje. Marijos širdyje ar krūtinėje įsmigę vienas ar septyni kalavijai simbolizuoja Dievo motinos skausmus. Jėzus vaizduojamas gerokai sumažintas, nes čia pagrindinis personažas Marija. Kartais Marija Skausmingoji vaizduojama su Jėzaus Kristaus kankinimo įrankiais – erškėčių vainiku ir vinimis. Siužeto Angeliškoji Pieta kompoziciją papildo du angelai su žvakėmis.

...Švč. Marija su draugais savo, pamačiusi krūvą žalnierių ateinant, didžiai persigando, nes mislijo, kad tie ką norint darys kūnui sūnaus jos. Bet atėję kad pamatė Kristų jau numirus, nieko kūnui nebdarė; tiktai, norėdami datirti ar tikrai numirė, liepė žalnieriui Longinui su ragotine perverti jo šoną. Longinas perdūrė, ištekėjo kraujas su vandeniu, tačiau Viešpats kaipo nebgyvas nepasijudino. Už tiesą Išganytojas jau skausmo nebjuto, bet žalnierius per tokį savo darbą pervėrė širdį Švenčiausios Marijos ir kitų po kryžium stovinčių.

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 168.

Parodos: Dr. Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcijos kūrinių paroda „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 174; Gedimino Petraičio tradicinės liaudies skulptūros rinkinys. Red. Marytė Slušinskaitė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2012, P. 38.

Nuotraukose: eskpozicija parodoje „Surinkta ir išsaugota“, 2016 m. rugsėjis-sausis, Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.