Jėzus Kristus
Jėzus Kristus
Jėzus Kristus

Jėzus Kristus

Autorius: Zikaras Juozas, 1881 - 1944

Sukūrimo metai: 1922 m.

Kūrimo technika: gipsas, bareljefas.

Matmenys: 39,9x29,9 cm.

Signatūra: J Zikaras (viduryje dešinėje pusėje).

Jėzus Nazarietis – Jėzaus kančios siužetas, vaizduojantis Poncijaus Piloto teisme patirtas patyčias dar prieš Kryžiaus kelią. Nuplaktas Jėzus vadintas žydų karaliumi ir tyčiojantis apvilktas senu karališkos spalvos drabužiu, apvainikuotas erškėčių vainiku, į rankas įsprausta nendrė.

Paėmę mieliausią Jėzų, nuvedė į prieangį ratužės, nuvilko kruvinus Viešpaties drabužius, apsiautė jį nudriskusiu raudonu gelumbės šmotu it karališku rūbu, vietoj karališkos lazdos davė jam į rankas nendrę ir, nupynę iš erškėčių vainiką, antspaudė jam ant galvos. Vainikas tas sukruvino galvą Viešpaties taip, jogei per akis ir per švenčiausią jo veidą gausiai kraujas tekėjo. Negana to, nemielaširdingi žmonės, klaupdami ant kelių, kloniojos Viešpačiui ir kartkartėmis tarė: „Būk sveikas, karaliau žydų, šitai tau karūna, šitai tau karališkas rūbas ir lazda, juk sakais karalium esąs“. Taip besityčiodami ir besveikindami vieni ant veido Išganytojo spjaudė, kiti, ištraukę iš jo paties rankų nendrę, mušė jam per galvą, o taip erškėčių dygliai juoba dar braižė švenčiausią galvą. Kiti plaukus jo draskė, dar kiti per veidą jo mušė. Tai visa kentėdamas, Išganytojas nė truputėlį nepyko ir nė vieno neištarė žodžio. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 497–499]

Šaltinis: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 66.

Skulptorius JUOZAS ZIKARAS (1881–1944) XX a. 3-iajame dešimtmetyje nemažai dirbo pagal dvasininkų užsakymus ir yra sukūręs keletą reikšmingų religinės temos darbų. Išganytojo atvaizdą sukūrė savo pamėgtu klasikinio reljefinio portreto principu, europinėje dailėje kartais taikytu ir devociniams šventųjų atvaizdams, – subtiliai modeliuota Kristaus galva pasukta profiliu, palenkta, vainikuota erškėčių vainiku. Judesys, erškėčių vainikas ir ramų nuolankumą spinduliuojanti veido išraiška leidžia suvokti, kad tai nukankinto ir pajuoką kenčiančio Kristaus atvaizdas, savita Ecce Homo kompozicija. Autorinės bareljefo išliejos saugomos Lietuvos muziejuose, jų esama ir bažnyčiose.

Šaltinis:  Meno albumas „Ne vien Dangus“; sudarytoja Dalia Vasiliunienė, tekstų autorės Dalia Vasiliunienė ir Skaidrė Urbonienė. Vilnius, VALIUNAS ELLEX, 2016, P. 120.

Parodos: Académie de Vilna, 2017 m. spalio 5 d. - lapkričio 26 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.

Publikuota: "Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija". Muziejus ir kolekcininkas - 6. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2016, P. 68; Meno albumas „Ne vien Dangus“, sudarytoja Dalia Vasiliunienė, tekstų autorės Dalia Vasiliunienė ir Skaidrė Urbonienė. Vilnius, VALIUNAS ELLEX, 2016, P. 120, Kat. P. 320 Nr. 27; Académie de Vilna. VILNIAUS PIEŠIMO MOKYKLA 1866–1915. Parodos katalogas. Sud. dr. J. Širkaitė, Vilnius 2017, P. 356-357; Jolanta Širkaitė. Monografija „Vilniaus piešimo mokykla 1866–1915“, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, Vilnius 2018, P. 163.

Nuotraukoje: ekspozicija parodoje  Académie de Vilna, 2017 m. spalio 5 d. - lapkričio 26 d., Nacionalinė dailės galerija, Vilnius.