Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126
Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126

Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum LM-126

Autorius: Rostowski Stanislaus, 1711 - 1782

Antraštė: Litvanicarum Societatis Jesu historiarum provincialium pars primum.

Antraštė lietuvių kalba: Lietuvos jėzuitų provincijos istorijos pirma dalis.

Publikuota: Vilnae, Typis S.R.M. & Reipublicae Academicis Societatis Jesu, 1768 (1769).

Įrišimas: to meto įrišimas.

Jėzuitų istorikas ir Vilniaus universiteto profesorius Stanislovas Rostovskis (Stanisław Rostowski, 1711-1784) parašė originalų istorijos veikalą - dviejų dalių „Lietuvos jėzuitų istoriją“.  1768 m. išleista pirmoji darbo dalis apima 1564-1664 metus, t. y. pirmąjį šimtmetį nuo jėzuitų atvykimo į ordino Lietuvos provincijos teritoriją (Braunsbergą dabarinėje Lenkijoje). Antroji dalis, skirta XVII a. antrąjai pusei ir XVIII amžiui, liko rankraščiu ir žuvo, tačiau šį rankraštį mini ir spėjo panaudoti kiti istorikai. Rostovskis rėmėsi archyvų dokumentais, surinko daug duomenų apie Lietuvos jėzuitų kolegijas, dėstomus dalykus, Vilniaus universiteto profesorius, universiteto renginius.

Autorius pagrindinį dėmesį knygoje skyrė jėzuitų ordino veiklai Lietuvoje, taip pat universiteto įkūrimui.  Aprašomos šv. Kazimiero kanonizavimo bei daktaro laipsnio suteikimo Sarbievijui iškilmės, plačiai kalbama apie krikščionybės įvedimą Lietuvoje ir pirmuosius reformacijos pasireiškimus Vilniuje, nušviečiami valdovo Stepono Batoro ir vėlesnių valdovų karai.

Taip pat šiame veikale aprašomos jėzuitų misijos Žemaitijoje 1583-1618 m., kova su pagoniškojo tikėjimo apraiškomis. Knygoje esantys 10 įvairių priedų bei sąrašų papildo duomenis apie atskiras jėzuitų provincijos įstaigas ir atskirus asmenis. Savo vertinimuose autorius paprastai yra kritiškas ir remiasi patikimais autoriais bei archyvų dokumentais, nors siekdamas viską perteikti gražiu stiliumi, nevengia pataisyti cituojamus dokumentus. Nežiūrint kai kurių trūkumų, gausios faktografinės medžiagos kupinas Rostovskio veikalas vertingas ir mūsų laikais kaip vienintelis žinių šaltinis ne tik jėzuitų istorijai Lietuvoje, bet ir baltų religijai bei mitologijai pažinti.

Šaltinis: Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai. T. IV. XVIII amžius / sudarė Norbertas Vėlius. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005, p. 138, 139; Rabikauskas, Paulius. Rostovskis Stanislovas. Iš: Lietuvių enciklopedija. T. 25. Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1961, p. 537; Vilniaus universiteto istorija / Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas. T. 1. 1579-1803:  J. Kubilius (pirmininkas), V. Merkys (ats. sekretorius), A. Bendžius ir kt. Vilnius: „Mokslas“, p. 199-200; Polski słownik biograficzny.T. 32/1, z. 132, Romiszowski Aleksander - Rostworowski Andrzej /Polska Akademia Nauk. Instytut Historii; [red. nacz. Emanuel Rostworowski]... Kraków [etc.]: Polska Adakemia Umiejętności: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989, s. 173.

Jėzuitų istorikas, Vilniaus universiteto profesorius Stanislovas Rostovskis (1711–1784) parašė originalų dviejų dalių veikalą Jėzaus Draugijos Lietuvos provincijos istorija. 1768 m. išleista pirmoji knygos dalis apima 1564–1664 metus. Antroji dalis, skirta XVII a. antrajai pusei ir XVIII amžiui, liko rankraščiu. S. Rostovskis rėmėsi Lietuvos jėzuitų provincijos archyvų dokumentais, surinko daug duomenų apie Lietuvos jėzuitų kolegijas, dėstomus dalykus, Vilniaus universiteto profesorius, universiteto renginius. Knygoje taip pat rašoma apie krikščionybės įvedimą Lietuvoje ir Reformacijos pradžią Vilniuje, nušviečiami Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro ir vėlesnių valdovų karai, jėzuitų misijos Žemaitijoje 1583–1618 metais.

Šaltinis: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 164.

Publikuota: "Advokato Jauniaus Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis". Muziejus ir kolekcininkas - 7. Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2018, p. 164-165.

Parodos: „Advokato J. Gumbio kolekcija: knygose išlikusi praeitis“, 2018 m. rugsėjo 13 d. – 2018 m. spalio 21 d., Lietuvos nacionalinis muziejus, Vilnius.